Referat af Vannadon generalforsamling 2024

Referat fra Vannadons generalforsamling 2024

Formandens beretning:
Formanden indleder beretningen med at nævne en turbulent periode, men påpeger samtidig, at den nye bestyrelse har arbejdet effektivt.
Køge Kommune har været involveret i en sag, og der er blevet diskuteret, hvordan man skal håndtere lignende situationer i fremtiden. Et åbent medlemsmøde blev afholdt, hvor medlemmernes ønsker og fremtidige planer blev drøftet. Desuden præsenterede og diskuterede bestyrelsen et mission statement. Foreningens aktiviteter kører godt, og der er planlagt flere arrangementer. Firefly-projektet er i fuld gang, og der er planer om endnu et Vannacon. Der er etableret kontakt med Bifrost, især med henblik på kurser om sund økonomi og godt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen arbejder på at fremtidssikre foreningen ved at tiltrække yngre medlemmer og fastholde eksisterende medlemmer.

Formanden meddeler, at han ikke genopstiller af personlige årsager.

Godkendelse af budget:
Budgettet for næste år godkendes, og det bemærkes, at foreningen har en sund økonomi. Der nævnes dog, at budgettet måske går lidt i minus næste år på grund af omkostninger ved Firefly-projektet.

Valg til bestyrelsen:

Forperson
 Andreas Fokdal og Sif stiller op til formandsposten, og der afholdes hemmelig afstemning.

Andreas Fokdal bliver valgt med flertal.

Næstforperson
Niels Aske Sauer vælges som næstformand da ingen andre stiller op.

Kommunikationsansvarlig
Daniel kæmpe bliver kommunikationsansvarlig da ingen andre stiller op.

3. Bestyrelsesmedlem
Jonas vælges som 3. bestyrelsesmedlem (ansvarlig for Bifrost).

Suppleanter
 Jannik og Sif stiller op som suppleanter, og Jannik vælges som 1. suppleant, mens Sif bliver 2. suppleant.

Revisor
Pia stiller op og vælges som revisor, mens Birger bliver revisorsuppleant.

Fastsættelse af kontingent
Der stemmes for at hæve kontingentet med 50 kr til 250 kr i 2025.

Forslag vedrørende ildsjæle og lønundersøgelse:
Sif undersøger nærmere, hvordan man kan honorere ildsjæle, og der arbejdes hen imod en løsning.

Evt

Der mangler deltagere til kyndelmisse.

Der diskuteres muligheden for at oprette en server igen. Stemningen synes positiv for dette.

Der er også en diskussion om, hvordan man kan håndtere lokaleudgifter, da de udgør en betydelig del af budgettet.

Fokus på overdragelse af bestyrelsens fokusområder nævnes også.

Der takkes for et godt møde og godt arbejde.